Testlab ostajille

Tässä kuvauksessa esitetään hyödyt, jotka saavutetaan ottamalla Testlab osaksi projektinhallintaa ja IT-hankkeiden ostamista. Ostamisella tässä kuvauksessa tarkoitetaan tilannetta, jossa hankitaan IT-projekti- tai IT-tuotetoimituksia kumppanilta. Jos yrityksesi kehittää IT-hankkeita sisäisesti, voi olla hyödyllisempää tutusta sekä hyötyihin ja käytäntöihin tilanteissa, joissa Testlabia käytetään projektitoimituksissa että hyötyihin tilanteissa, joissa Testlabia käytetään tuotekehitykseen.

 

Johdanto – IT-ratkaisujen ostajille

Erilaisia tapoja ostaa IT-ratkaisuja on yhtä monta kuin ostavia organisaatioita. Kaikissa yhteistä on se, että ne tähtäävät hankintaan, joka kattaa hankinnan vaatimukset mahdollisimman kustannustehokkaasti. Hankinnassa pyritään välttämään budjetin ja aikataulun ylityksiä sekä hankkimaan laadukas toimitus.

Yksinkertaistamisen vuoksi, jaetaan ostaminen kolmeen ydinvaiheeseen:

Selvitys & Kilpailutus

Esiselvitys ≎ Kilpailuttaminen

Toteutus

Projektinhallinta ≎ Toimittajan toteutus

Ylläpito

Käyttö ja ylläpito ≎ Jatkokehitys

Selvitys & Kilpailutus -vaiheessa selvitetään ja määritellään hankinnan alustavat vaatimukset ja kilpailutetaan toimitus. Kilpailutuksen jälkeen valitaan ratkaisulle toimittaja. Tämän lisäksi tulee varmistua siitä, että hankinta suunnitellaan tarpeeksi yksityiskohtaisesti siten, että hankkeen aikataulu ja budjetti voidaan määritellä. Selvitys & Kilpailutus -vaiheen tähtäimenä on kartoittaa hankintaan kohdistuvat vaatimukset ja valita sille paras mahdollinen toimittaja.

Toteutus-vaiheessa tilaajan vastuulla on seurata projektin etenemistä ja tarjota tarvittavat resurssit siihen, että toimittajan työskentely on mahdollisimman tehokasta. Toteutus-vaiheen tähtäimenä on rakentaa ja ottaa käyttöön ratkaisu parhaalla mahdollisella tavalla.

Ylläpito-vaiheessa hankittu ratkaisu otetaan käyttöön ja sen tarjoamat toiminnot ja mahdollisuudet hyödynnetään. Tämän lisäksi ratkaisua jatkokehitetään. Ylläpito-vaiheen tähtäimenä on lunastaa investointiin tehty panostus ja saavuttaa lisähyötyjä jatkokehityksen avulla.

On muistettava, että näiden vaiheiden osat voivat olla erillisiä tai päällekkäisiä riippuen ostaprosessista, joka on käytössä hankinnassa.

 

Selvitys ja kilpailutus

Selvityksestä tehdessä ja kilpailutettaessa on kaksi erillistä tärkeää tavoitetta:

 • Suunnitella hankinta sille tasolle, että sen tarpeellisuus ja hyöty voidaan määrittää ja laajuus arvioida sekä
 • toteuttaa kilpailutus toimittajien kesken, jossa valitaan hankkeelle paras mahdollinen toteuttaja.

Hankinta alkaa tyypillisesti esiselvityksellä ja jonkinlaisella ROI-analyysillä, jolla pyritään varmistamaan, että hanke on järkevä ja toteutettavissa. Oletetaan tässä, että hanke todetaan järkeväksi ja päätetään toteuttaa.

Kun hanketta suunnitellaan ja määritellään pidemmälle, tulisi tämä määrittelytyö nähdä sopimukseksi siitä, että mitä todella toteutetaan, organisaatiosi ja toimittajan välillä. Jotta voidaan sopia toteutuksen työmääristä, on tärkeää määritellä hanke sille tasolla, että tästä voidaan olla yhtä mieltä toimittajan kanssa. Tähän päästään tehokkaasti keräämällä hankkeeseen liittyvät vaatimuksen projektiin Testlabissa.

Vaatimukset voidaan kirjata Testlabiin missä muodossa vain, mutta ne kannattaa pyrkiä kirjaamaan siten, että tapa tukee mahdollisimman hyvin toteutusvaihetta. Jos on jo tiedossa jollain tasolla toteutuksessa käytettävä kehitysmenetelmä, kannattaa vaatimukset kirjata muodossa, joka tukee suoraan tätä menetelmää jos mahdollista. Jos toimittaja toteuttaa hankkeen esimerkiksi Scrum-menetelmällä, on hyödyllistä kuvata vaatimukset käyttäjätarinoina. Oli muoto mikä tahansa, on silti tärkeää sitouttaa toimittaja siihen, että määrittelyt yhteysymmärryksessä kirjataan Testlabin projektiin.

Kun kyse on ostajan hankinnan määrittelystä on muistattava, että varsinainen toteutus on vain pieni osa hankinnan kokonaiskustannuksesta kun huomioidaan hankkeen koko elinkaari. On tyypillistä, että suurinosa kustannuksista tulee hankinnan käytön, ylläpidon ja jatkokehityksen myötä. On erityisen tärkeää, että ostajana varmistat, että saat hankinnan myötä itsellesi hyvät määritykset ja muun teknisen dokumentaation omasta hankinnastasi. Tällä saat suoria kustannussäästöjä ylläpidon ja jatkokehityksen aikana ja pystyt myös kilpailuttamaan jatkokehitystöitä.

 

Miten & Hyödyt

Käyttämällä Testlabia syötät ja dokumentoit hankinan vaatimukset (liiketoimintavaatimukset, käyttäjätarinat, käyttötapaukset tms) projektiin. Voit hyödyntää hyväksymistyönkulkuja vaatimusten keräämiseen ja yhteistyöhön toimittajan kanssa. Tallentamalla vaatimukset Testlabiin voidaan määrittelyjä hyödyntää koko hankinnan aikana tehokkaasti.

Muista, että on tärkeää varmistaa, että määrittelyt pidetään ajantasalla toteutuksen aikana. Tällä varmistetaan se, että toteutusvaiheiden päättyessä hankinnasta jää kattava tekninen dokumentaatio.

benefituser
Projektipäälliköt
 • Yhtenäistä tapaa, jolla määritykset kirjataan eri projektien kesken
 • Tehosta yhteistyötä toimittajan kanssa
 • Helpota muutoshallintaa – voit helpommin analysoida vaikutukset toteutukseen vaatimusten muuttuessa
 • Saa parempi tilannekuva siitä, että missä hanke menee
 • Jatkokehitä kustannustehokkaasti ja vältä turhaa dokumentointia
benefituser
Projektitoimittaja
 • Helppokäyttöisellä työkalulla pidät määrittelyt ajantasalla
 • Siirry tehokkaasti suunnittelusta toteutukseen ja päinvastoin
 • Voit luottaa määrityksiin ja vältät turhaa työtä
 • Tekninen suunnittelu ja toteutus on helpompaa kun toteutus perustuu selvästi asiakkaan hyväksymiin vaatimuksiin
benefituser
Johto
 • Maksimoi hankkeidesi ROI
 • Vähennä riskiä budjetin ylityksiin
 • Vähennä riskiä aikataulujen venymiseen
 • Yhteisesti sovitty määrittely antaa selkänojaa riitatilanteissa
 • Saavuta kustannustehokas ylläpito ja jatkokehitys
 • Hyvä dokumentaatio vähentää riskiä siitä, ettet voisi kilpailuttaa toimittajaa

 

Yhteenveto

Tiivistettynä, sinun kannatta dokumentoida määrittelyt Testlabiin ja pitää ne siellä ajantasalla. Hankkeesi tekninen dokumentaatio ja tärkeä ja arvokas osa toimitusta, joka mahdollistaa paremman katteen investoinnillesi ja minimoi kustannukset ylläpidossa ja jatkokehityksessä.

 

Toteutus

Toteutus-vaiheen tehtävät sisältävät kaiken millä tähdätään varsinaisen ratkaisun rakentamiseen. Suurinosa työstä tehdään täällä valitun toimittajan toimesta, mutta kaikki ostetut IT-hankkeet vaativat myös tiivistä osallistumista ostajalta.

Testaus

Kuten mainittu, on tärkeää dokumentoida rakennettavan järjestelmän määritykset Testlabiin ja pitää ne ajan tasalla. Jotta varmistutaan, että hankinnan kohde vastaa alkuperäisiä määrityksiä on tärkeää varmentaa tämä testaamalla. Testaus voidaan tehdä monin eri tavoin ja tämä riippuu tyypillisesti toimittajasta.

Riippumatta siitä tavasta, jolla testaus tehdään on tärkeää vaatia, että toimittaja dokumentoi testitapaukset Testlabiinne. Testaussuunnitelma on arvokasta tietoa varsinkin ylläpito- ja jatkokehitysvaiheessa. Testaussuunnitelma on myös usein sellaisenaan hyödynnettävissä asiakkaan itsensä tekemän hyväksymistestauksen pohjana. Muista, että testitapaukset kannattaa linkittää Testlabissa oleviin määrityksiin. Tällöin testauksen etenemistä voidaan raportoida ja seurata läpinäkyvästi määrityksiä vasten.

Havaintojen hallinta

Testauksen yhteydessä tehdään löydöksiä, jotka dokumentoidaan havaintoina Testlabiin. Havainnot voivat olla virheitä tai esimerkiksi jatkokehitysideoita. Havaintoja syöttävät tyypillisesti testaajat testauksen yhteydessä ja testaajat voivat olla toimittajan testaajia tai asiakkaan oman organisaation työntekijöitä.

Havaintoja voidaan ajatella tehtävinä, jotka tulee tavalla tai toisella ratkaista ja saada valmiiksi. Yleisin käyttötapaus lienee se, että havainnot ovat virheitä, jotka osoitetaan toimittajalle, korjataan ja merkitään ratkaistuiksi. Tämän jälkeen havaintoihin liittyvät testitapaukset tulee testata uudelleen, jotta varmistetaan korjausten toimivuus.

Havaintojen kanssa työskentely on hyvin tyypillinen osa jokaista ohjelmistoprojektia ja tähän on olemassa lukuisia erilaisia työkaluja. Käytettäessä Testlabin sisäänrakennettua havaintojen hallintaa, integroituu se kiinteästi kaikkeen muuhun työhön ja käytettävyys on huippuluokkaa.

 

Miten & Hyödyt

Testlabilla suunnittelet ja dokumentoit testitapaukset ja testauksen. Testitapaukset organisoidaan ja suoritetaan testiajoina ja tulokset tallennetaan automaattisesti. Testauksen aikana löydetään havaintoja, jotka käsitellään ja ratkaistaan.

benefituser
Projektipäälliköt
 • Seuraa projektin tilannetta laadun näkökulmasta helposti
 • Tehosta raportointiasi
 • Tee tiimityöskentelystä helpompaa
benefituser
Projektitoimittaja
 • Tiedät selkeästi mitä pitää testata ja miten
 • Tee havaintojen hallinnasta tehokkaampaa
 • Jäljitä havainnot aina määrittelyihin asti
 • Tee työskentelystä asiakkaan kanssa suoraviivaista ja järjestelmällistä
benefituser
Johto
 • Saa parempia metriikoita projektiesi laadusta
 • Saavuta jatkuvaa parantamista projektien laatuun
 • Hyvä testaus tuottaa vähemmän myöhään löytyneitä virheitä ja mahdollistaa kustannussäästöt

 

Yhteenveto

Pidä huoli, että toimittajasi dokumentoi testisuunnitelman testitapauksina Testlabiin. Testauksen aikana suorita testitapauksia ja dokumentoi löydökset havaintoina. Seuraa projektin etenemistä ja varsinkin avoimia, ratkaistuja ja suljettuja havaintoja. Hyödynnä kirjatut havainnot ja päivitä määrityksiä havaintojen perusteella, jolloin saavutat toimintaasi jatkuvaa parannusta.

 

Ylläpito

Ratkaisu on nyt toteutettu ja hyväksytty ja ratkaisun varsinainen käyttö alkaa. Sanotaan, että järjestelmä siirtyy ylläpitoon.

Ennen kuin toimitettu ratkaisu voidaan ottaa käyttöön, se tyypillisesti tavalla tai toisella asennetaan käytettäväksi asiakkaalle. Kun järjestelmä asennetaan ja otetaan käyttöön onnistuneesti, aletaan toteutettua järjestelmää pitämään yllä.

Ylläpito ja jatkokehitys

Kun järjestelmää pidetään yllä on tyypillistä, että havaintojen hallinta on isommassa roolissa. Käyttämällä

Kun toteutus siirtyy ylläpitoon painottuu usein havaintojen hallinnan rooli. Ylläpidossa tulee pyrkiä siihen, että koko operatiivinen henkilöstö osallistuu hallitusti ylläpitoon ja jatkokehitykseen (DevOps). Kun havaintoja syötetään projektiin, kannattaa ne käsitellä siten, että vaikutusarvioinnin kautta päivitetään olemassa olevia määrityksiä Testlabissa. Tätä helpottaa se, jos toimittaja syöttää havaintonsa suoraan Testlabin projektiin ylläpidon aikana. Tämä on tärkeää, koska tieto on täten sellaisenaan hyödynnettävissä jatkokehitettäessä järjestelmää.

Kun Testlabia käytetään jatkokehityksessä – tai uusien liitännäisprojektien kehityksessä – saavutetaan välittömiä etuja. Määritykset ja testisuunnitelmat Testlabissa ovat sellaisenaan hyödynnettävissä uusien versioiden määrittelyssä ja testauksessa.

 

Miten & Hyödyt

Hallitse havainnot tehokkaasti Testlabin avulla. Muodosta tarvittavat raportit asiakkaalle. Jatka kehitystä ja hyödynnä saumattomasti aikaisemmin luotu materiaali kuten testitapaukset ja määrittelyt sellaisenaan.

benefituser
Projektipäälliköt
 • Saavuta luottamus ja läpinäkyvyys toimituksen laatuun
 • Raportoi projektin laatua tehokkaasti
 • Sitouta toimittaja paremmin tiiviillä yhteistyöllä
 • Aloita jatkokehitysprojektit tehokkaammin
benefituser
Projektitoimittaja
 • Suunnittele ja aloita useampia jatkokehityshankkeita tehokkaasti
 • Tee ylläpidosta helpompaa ja tehokkaampaa
 • Helpota yhteistyötä asiakkaan kanssa
benefituser
Johto
 • Saavuta parempi asiakastyytyväisyys
 • Saavuta parempi vastine investoinnille jatkokehityksessä ja ylläpidossa
 • Hallitse itse projektin dokumentaatiota ja mahdollista toimittajan kilpailuttaminen

 

Hienoa, miten aloitan?

Jotta pääsisit tehokkaasti liikkeelle ja saisit välittömiä hyötyjä, sinun kannattaa aloittaa Testlabin käyttö kolmella tavoitteella:

 1. Suunnittele ja kuvaa määritykset Testlabiin – tavalla tai toisella. Voit tehdä tämän suoraan käsin Testlabiin tai tuoda tarvittavat tiedot esimerkiksi Exceleistä tai JIRA:sta. Pidä kuitenkin mielessä se, että älä lähesty Testlabia kuten perinteistä projektinhallinta- tai taskienhallintatyökalua. Syötä Testlabiin vain määritykset, jotka haluat varmentaa ja joiden laatua haluat seurata.
 2. Tee yhteistyötä toimittajasi kanssa ja varmista, että toimittaja määritysten syöttämisestä ja ylläpitämisestä Testlabissasi. Ajattele syötettyjä vaatimuksia Testlabissa sopimuksena toimittajasi kanssa siitä, että mitä pitää tuottaa ja saada toimitetuksi.
 3. Vaadi, että toimittajasi dokumentoi testauksen (tavalla tai toisella) Testlabiin ja syöttää myös havainnot Testlabiisi. Testaussuunnitelmat ja syötetty tieto on arvokasta tietoa jatkokehityksessä sekä mahdollistaa toimittajien kilpailuttamisen.

Kun noudatat näitä kolmea perustavoitetta saavutat välittömiä hyötyjä projektiesi riskienhallintaan, parantaa käyttäjien tyytyväisyyttä ja tekee projekteistasi kustannustehokkaampia.

Haluan hallita vain testitapaukset, unohdetaan määritykset!

Tämä on täysin mahdollista! Testlab on suunniteltu siten, että määritysten (vaatimusten) käyttäminen ei ole pakollista. Suosittelemme kuitenkin, että syötät myös määritykset tässä dokumentissa kuvattujen hyötyjen takia, mutta jos päätät olla näin tekemättä, voit hyvin hoitaa testauksesi suoraan testitapauksia käyttäen.

 

Jos sinulla heräsi kysymyksiä tai haluat muuten keskustella kanssamme, ota meihin yhteyttä. Autamme mielellämme, jotta saat parhaan irti ohjelmistoprojekteistasi.

Muista lisäksi, että voit helposti rekisteröidä itsellesi Testlabin. Saat työkalun käyttöön viidessä minuutissa ja voit käyttää sitä sitoumuksetta 14 päivän ajan. 
 
Meliora tuottaa alan parhaat selainriippumattomat pilvipalveluna tarjottavat laadunvarmistus- ja testauksenhallintatyökalut. Sivuston tiedot.