Testlab projektitoimituksissa

Riippumatta siitä millä menetelmillä ohjelmistoprojektitoimittajana työskentelet voidaan toimitus jakaa kolmeen erilliseen vaiheeseen: määrittely, toteutus ja käyttö. Tässä dokumentissa kuvataan hyötyjä ja vinkkejä siihen kuinka Testlab otetaan osaksi työskentelyäsi organisaatiossasi. Annamme myös tiivistelmän siitä mitä hyötyjä saavutat käyttämällä Testlabia.

 

Johdanto – projektitoimittajille

Menetelmiä toteuttaa projektitoimituksia on yhtä monta kuin on projektitoimittajaorganisaatioita. Tyypillisesti kuitenkin, jokainen organisaatio valitsee ja kehittää tapansa toimia siten, että siitä saataisiin mahdollisimman paras hyöty. Selvyyden vuoksi, tässä dokumentissa yksinkertaistetaan kaikki menetelmät kolmeen keskeiseen vaiheeseen.

Ohjelmistokehitys voidaan karkeasti jakaa kolmeen ns. ydinvaiheeseen:

Määrittely

Määrittely ≎ Arkkitehtuuri

Toteutus

Suunnittelu ≎ Ohjelmointi ≎ Testaus ≎ Debuggaus

Käyttö

Asennus ≎ Ylläpito

Määrittelyllä tarkoitetaan vaihetta, jossa määritellään ja sovitaan siitä, että mitä lähdetään toteuttamaan. Jokaisella projektilla on jonkinlaisia vaatimuksia, jotka lopputulos tulee täyttää. Ketterissä ja ns. Lean-menetelmissä nämä voivat olla esimerkiksi käyttäjätarinoita, joissain prosesseissa suositaan jotain muuta ja se milloin näitä eri menetelmissä määritellään vaihtelee. Oleellista on silti ymmärtää, että riippumatta menetelmästä, toteutuksen pohjana on aina jonkinlainen määritys, jonka pohjalta tiimi työskentelee. Määrittely-vaiheella tähdätään siihen, että tiimillä on tarvittavat eväät edetä projektin osalta toteutukseen.

Toteutuksella tarkoitetaan tehtäviä, joilla varsinaisesti rakennetaan määritelty ratkaisu. Tämä sisältää tyypillisesti teknistä suunnittelua, ohjelmointia, debuggausta, testausta ja muita toteutukseen liittyviä tehtäviä. Toteutus-vaiheella tähdätään siihen, että projektissa toteutettava ratkaisu saadaan käyttäjille käytettäväksi.

Usein työmäärällisesti vähätelty osa projektitoimitusta on itse ratkaisun käyttö. Vaiheeseen sisältyy ratkaisun asennusta, konfigurointia ja ratkaisun ylläpitoa ja tukea. Käyttö-vaiheen tarkoitus on saada suunnitellut hyödyt ratkaisun toteuttamisesta.

Tulee muistaa, että nämä yllä esitellyt ydinvaiheet ovat tyypillisesti joko erillisiä tai päällekkäisiä riippuen käytetystä menetelmästä.

 

Määrittely

Määrittely kuvaa mitä projektissa tehdään ja määrittelyn hyödyt ovat erilaiset riippuen vaiheesta, jossa sitä tehdään.

Määrittely ennen toteutukseen siirtymistä

Kun ratkaisua määritellään ja suunnitellaan ennen toteutusta voidaan tämä vaihe nähdä sopimuksen laatimisena projektitoimittajan ja asiakkaan välillä. Jotta voidaan sopia ratkaisun budjestista on tärkeää määritellä ratkaisu sille tasolla, että sopimusteknisesti ratkaisu voidaan kokonaisuutena toteuttaa. Tämä on yhteistä kaikille menetelmille: Esimerkiksi Scrum-pohjaisissa menetelmissä ennen varsinaista toteutusta tyypillisesti laaditaan priorisoitu ns. backlog. Toisissa menetelmissä saatetaan laatia erillinen dokumentti, joka kuvaa reunaehdot ratkaisulle.

Määrittely toteutuksen aikana

Toteutuksen aikana ratkaisun määritykset ovat tyypillisesti jatkuvan muutoksen alaisena. Käyttäjätarinat ja vaatimukset muuttuvat, niitä päivitetään, uusia vaatimuksia toiminnoille keksitään ja osa toiminnoista saatetaan todeta tarpeettomiksi. Tämä jatkuva muutos aiheuttaa tyypillisesti paineita sen suhteen, että kaikki ratkaisuun liittyvä dokumentaatio saadaan pidettyä ajan tasalla.

 

Miten & Hyödyt

Testlabia käyttämällä dokumentoit (tai tuot) toteutukseesi määritellyt vaatimukset työkalun avulla (käyttäjätarinat, käyttötapaukset, …). Voit hyödyntää työnkulkuja erilaisten hyväksymistyönkulkujen rakentamiseen siten, että voit työskennellä tehokkaasti isonkin tiimin parissa. Kun määritys on tallessa Testlabissa on tämä tieto helposti ja tehokkaasti hyödynnettävissä myöhemmin esimerkiksi testauksessa.

Testlabin avulla pidät myös määrityksen ajan tasalla ja koherenttina kokonaisuutena ilman, että asiat ovat levällään eri paikoissa ja eri dokumenteissa.

benefituser
Testauspäälliköt ja testaajat
 • Tehosta toimintaasi keskittämällä määrittelyyn liittyvät tiedot yhteen paikkaan
 • Helpota muutoshallintaa – voit helpommin analysoida vaikutukset toteutukseen vaatimusten muuttuessa
 • Saavuta tehokkuutta helpottamalla tiimin yhteistyötä
 • Osoita ja jaa työtä helpommin
 • Paranna jäljitettävyyttä määritysten muuttuessa
benefituser
Projektipäälliköt
 • Yhtenäistä tapaa, jolla määritykset kirjataan eri projektien kesken
 • Helpota yhteistyötä ja tee siitä sujuvampaa asiakkaan kanssa
 • Paranna näkyvyyttä projekteihisi, koska tieto on helposti raportoitaessa yhdestä paikasta
 • Raportointi ja metriikka tekee muutoksiin reagoimisesta helpompaa ja työskentelystä ennustettavampaa
 • Työskentele ja raportoi tehokkaammin, luovu turhasta dokumenttien pyörittämisestä
benefituser
Kehittäjät ja tekniset asiantuntijat
 • Helppokäyttöinen työkalu helpottaa määritysten ylläpitoa
 • Siirry saumattomasti määrittelystä toteutukseen ja päinvastoin
 • Tiedät mitä teet – voit luottaa siihen, että määrittelyt ovat ajantasalla
 • Tekninen suunnittelu ja -toteutus on helpompaa kun suunnitelmat perustuvat hyväksyttyihin määrityksiin
 • Uusien tekijöiden sisäänajo tai tiimien uudelleenjärjestely helpottuu kun tiedetään paremmin mitä ollaan tekemässä
 • Tehosta työntekoasi keskitetyn tietovaraston kautta
benefituser
Johto
 • Paranna asiakastyytyväisyyttä
 • Saavuta parempi laatumielikuva ja lisää myyntiä
 • Vähennä projektiriskiä ja saavuta parempi kilpailukyky ja kannattavuus projekteissasi
 • Ajantasainen määrittely antaa selkänojan mahdollisissa sopimuserimielisyyksissä

 

Yhteenveto

Tiivistettynä, Testlabiin kannattaa syöttää tai tuoda määritykset ja pitää ne ajantasalla toteutuksen aikana. Määritykset sisältävät käyttäjätarinat, käyttötapaukset ja/tai muut eri muodoissa kuvatut vaatimukset, jotka ovat oleellisia projektissasi.

 

Toteutus

Toteutus-vaihe sisältää kaikki tehtävät, jotka tähtäävät itse ratkaisun rakentamiseen. Tähän sisältyy myös testaukseen liittyvät tehtävät, joilla varmistetaan, että toteutus on määritysten mukainen.

Testlabin rooli itse ohjelmoinnissa ja teknisessä suunnittelussa on olla tietovarasto määrittelyihin, joihin toteutustehtävät pohjautuvat. Testaukseen ja havaintojen käsittelyyn liittyvissä tehtävissä Testlabin rooli on keskeinen.

Testaussuunnittelu

Tiimien testaajat tai kehittäjät suunnittelevat testitapaukset määrittelyjen pohjalta. Jos määrittely on kuvattu Testlabiin, testitapaukset kannattaa linkittää suoraan siihen. Tällä tavoin saat kattavuusraportoinnista täydellisemmän kuvan vasten niitä toimintoja, jotka ratkaisuun on määritelty. Testitapaukset voi suunnitella etukäteen tai toteutuksen aikana, riippuen menetelmästä mitä käytetään.

Jos käytössä on ketterä menetelmä, jossa pyritään aina tuottamaan testattu ja toimivaksi havaittu järjestelmä tai järjestelmän osa jokaisessa iteraatiossa, testaus tulee olla aina yksi keskeisistä ydintoiminnoista toteuttavan tiimin sisällä. Jos tiimissä on erillisiä “testaajia” ja “ohjelmoijia” voi toteutus olla hankalampaa – tällöin lopputuloksena on usein parhaimmillaan jonkinlainen toimiva beta-versio sen sijaan, että aikaiseksi saataisiin toimivaksi testattu asennus. Kun testaustyö jaetaan koko tiimin keskeinen, vastuu toimivuudesta ja vaatimusten sekä testitapausten ylläpitämisestä jakautuu paremmin tiimin kesken.

Testaus

Testitapaukset suoritetaan tyypillisesti jossain tietyssä loogisessa järjestyksessä. Testlabissa testitapauksista voidaan rakentaa toistettavia testijoukkoja, joista voidaan aikatauluttaa testaajille soveltuvat testiajot.

Jos käytössä on ketterät menetelmät kuten Scrum on testaus jatkuva tehtävä sprinttien sisällä. Kuten mainittu aikaisemmin, suosittelemme, että koko tiimi osallistuu testaukseen ja hyvä käytäntö on, että käyttäjätarinan toteutuksesta vastuullinen kehittäjä on myös vastuullinen suunnittelemaan vähintään testitapaukset toteutukselle.

Kun testitapaukset testataan, tallentuvat testitapausten ja niiden askelten tulokset automaattisesti Testlabiin.

Automatisoitu testaus

Projektin automaattiset testit – olivat ne sitten yksikkö-, integraatio- tai hyväksymistestejä – tulee julkaista testituloksina Testlabiin. Kun tuloksia tuodaan, voidaan automaattisten testien tulokset joko kohdistaa olemassa oleviin testitapauksiin tai automaattisista testeistä voidaan myös haluttaessa luoda omat testitapaukset Testlabiin. Kun tulokset kohdistetaan testitapauksiin voidaan tällöin kätevästi valita se taso, jolla automaattisien testien tulokset halutaan raportoida.

Kun automaattisten testien tulokset tuodaan osaksi Testlabin projektia, voidaan testauksen tilanne raportoida yhdistetysti manuaalisen ja automaattisen testauksen osalta.

Havaintojen hallinta

Testauksen yhteydessä lisätään havaintoja. Havainnot lisätään Testlabiin ja ne voivat olla esimerkiksi virheitä, kehitysehdotuksia tai oikeastaan mitä vain mitkä halutaan poimia ylös sellaisiksi asioiksi, jotka halutaan käsitellä myöhemmin. Havaintoja lisäävät tyypillisesti testaajat, mutta on hyvä käytäntö, että kaikki tiimin jäsenet voivat ja haluavat lisätä niitä.

Havaintoja voidaan ajatella tehtävinä, jotka tulee tavalla tai toisella ratkaista ja saada valmiiksi. Yleisin käyttötapaus lienee se, että havainnot ovat virheitä, jotka osoitetaan vastuullisille kehittäjille, korjataan ja merkitään ratkaistuiksi. Tämän jälkeen havaintoihin liittyvät testitapaukset tulee testata uudelleen, jotta varmistetaan korjausten toimivuus.

Havaintojen kanssa työskentely on hyvin tyypillinen osa jokaista ohjelmistoprojektia ja tähän on olemassa lukuisia erilaisia työkaluja. Käytettäessä Testlabin sisäänrakennettua havaintojen hallintaa, integroituu se kiinteästi kaikkeen muuhun työhön ja käytettävyys on huippuluokkaa.

 

Miten & Hyödyt

Testlabilla suunnittelet ja dokumentoit testitapaukset ja testauksen. Testitapaukset organisoidaan ja suoritetaan testiajoina ja tulokset tallennetaan automaattisesti. Testauksen aikana löydetään havaintoja, jotka käsitellään ja ratkaistaan.

benefituser
Testauspäälliköt ja testaajat
 • Jaa työtä ja hallitse testausta tehokkaasti
 • Saavuta näkyvyys läpi projektin: määrittelyistä testitapauksien kautta havaintoihin
 • Testaa ja tallenna tulokset vaivattomasti
 • Helpota uusinta- ja regressiotestausta
 • Vältä käsityötä – muodosta tarvittavat raportit helposti
benefituser
Projektipäälliköt
 • Seuraa projektin tilannetta laadun näkökulmasta helposti
 • Tehosta raportointiasi
 • Tee tiimityöskentelystä helpompaa
benefituser
Kehittäjät ja tekniset asiantuntijat
 • Helppoa ja suoraviivainen pääsy ajantasaisen määrittelyn äärelle
 • Tee havaintojen käsittelystä helpompaa
 • Jäljitä havainnot helposti määrittelyyn asti
 • Tehosta tiimisi työskentelyä
benefituser
Johto
 • Saa parempia metriikoita projektiesi laadusta
 • Vähennä projektiriskiä ja saavuta parempi kilpailukyky ja kannattavuus projekteissasi
 • Saavuta jatkuvaa parantamista projektien laatuun

 

Yhteenveto

Suunnittele ja dokumentoi testaus testitapauksina Testlabiin. Testauksen aikana suorita testitapauksia ja dokumentoi löydökset havaintoina. Ratkaise havainnot ja testaa korjaukset. Hyödynnä huomiot ja oivallukset havainnoista ja tehdystä työstä, päivätä määrittelyt ja saavuta jatkuvaa parannusta toimintaasi.

 

Käyttö

Ennen kuin ratkaisua voidaan käyttää, se asennetaan otetaan käyttöön asiakkaalla. Kun järjestelmä on asennettu käyttöön ja asiakkaan hyväksymä, siirtyy se ylläpitoon.

Käyttöönotto

Kun ratkaisuja toteutetaan on erityisen tärkeää pystyä luottamaan siihen, että asennettava ratkaisu toimii määritellysti. Tämä on erityisen tärkeää kun asiakkaalle viedään viimeinen valmis revisio ratkaisusta.

Usein menetelmissä on erillinen hyväksymistestausvaihe ja asennustestausvaihe. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen varsinaista asennusta asiakkaalle ratkaisu testataan vielä erikseen hyväksyntää varten.

Ketterissä menetelmissä iteraatio tuottaa tyypillisesti testatun ja toimivan version ratkaisusta, jolloin hyväksymis-asennus-sykli on jatkuva. Tässä tapauksessa tulisi pyrkiä siihen, että jokainen iteraatio testataan hyvin. Jotta tässä tapauksessa saavutetaan sama luottamustaso kuin erillisessä hyväksymistestauksessa, ovat hyvin toimivat työkalut keskeisessä roolissa.

Kun käytät Testlabia, kaikki toteutuksen aikana tehty suunnittelu ja luodut testitapaukset ovat sellaisenaan hyödynnettävissä hyväksymistestauksessa. Jatkuva testaus toteutusvaiheessa minimoi tällöin työmäärän, joka tarvitaan hyväksymistestauksen yhteydessä.

Ylläpito ja jatkokehitys

Kun toteutus siirtyy ylläpitoon painottuu usein havaintojen hallinnan rooli. Ylläpidossa tulee pyrkiä siihen, että koko operatiivinen henkilöstö osallistuu hallitusti ylläpitoon ja jatkokehitykseen (DevOps). Kun havaintoja syötetään projektiin, kannattaa ne käsitellä siten, että vaikutusarvioinnin kautta päivitetään olemassa olevia määrityksiä Testlabissa.

Hyvä ratkaisu on myös se, että asiakas itse syöttää tuotannosta löytyneet havainnot projektiin. Tämä suoraviivaista työskentelyä, helpottaa yhteistyötä ja eri osapuolet pysyvät hyvin ajan tasalla projektin kehityksestä. Kun Testlabia käytetään tikettijärjestelmänä tuotannon aikaiselle järjestelmälle, voidaan esimerkiksi uusista tiketeistä lähettää automaattiset ilmoitukset ylläpidossa mukana oleville kehittäjille.

Kun Testlabia käytetään jatkokehityksessä – tai uusien liitännäisprojektien kehityksessä – saavutetaan välittömiä etuja. Määritykset ja testisuunnitelmat Testlabissa ovat sellaisenaan hyödynnettävissä uusien versioiden määrittelyssä ja testauksessa.

 

Miten & Hyödyt

Hallitse havainnot tehokkaasti Testlabin avulla. Muodosta tarvittavat raportit asiakkaalle. Jatka kehitystä ja hyödynnä saumattomasti aikaisemmin luotu materiaali kuten testitapaukset ja määrittelyt sellaisenaan.

benefituser
Testauspäälliköt ja testaajat
 • Pidä määritykset ja testisuunnitelmat ajantasalla ylläpidon aikana
 • Saavuta luottamus ja läpinäkyvyys toimituksen laatuun
 • Organisoidu tehokkaammin, pidä toimitukset aikataulussa
benefituser
Projektipäälliköt
 • Saavuta luottamus ja läpinäkyvyys toimituksen laatuun
 • Muodosta raportit asiakkaalle helposti
 • Sitouta asiakas paremmin yhteistyön avulla
 • Käynnistä jatkokehitys tehokkaammin
benefituser
Kehittäjät ja tekniset asiantuntijat
 • Tee ylläpidosta helpompaa
 • Käynnistä jatkokehitys tehokkaammin
 • Tehosta yhteistyötä tiimien ja ylläpidon välillä
benefituser
Johto
 • Paranna asiakastyytyväisyyttä
 • Myy enemmän jatkoprojekteja
 • Paranna ylläpidon ja tukipalvelun kannattavuutta

 

Hienoa, miten aloitan?

Jotta pääsisit tehokkaasti liikkeelle ja saisit välittömiä hyötyjä, sinun kannattaa aloittaa Testlabin käyttö kolmella tavoitteella:

 1. Suunnittele ja kuvaa määritykset Testlabiin – tavalla tai toisella. Voit tehdä tämän suoraan käsin Testlabiin tai tuoda tarvittavat tiedot esimerkiksi Exceleistä tai JIRA:sta. Pidä kuitenkin mielessä se, että älä lähesty Testlabia kuten perinteistä projektinhallinta- tai taskienhallintatyökalua. Syötä Testlabiin vain määritykset, jotka haluat varmentaa ja joiden laatua haluat seurata.
 2. Kuvaa Testlabiin testitapaukset – ennen testausta tai sen jälkeen. Riippuen käyttämästäsi menetelmästä. Dokumentoidut testitapaukset tekevät testauksesta läpinäkyvää ja toistettavaa. Liitä testitapaukset määrityksiin, jotta voit seurata testauksen kattavuutta määrityksiä vasten.
 3. Syötä löydetyt havainnot Testlabiin – tai Testlabiin integroituun tikettijärjestelmään. Kun havainnot on tallennettu ja linkitetty Testlabissa saavutat paremman näkyvyyden projektin tilanteeseen ja uudelleentestaus helpottuu.

Kun noudatat näitä kolmea perustavoitetta saavutat välittömiä hyötyjä jäljitettävyyden ja näkyvyyden suhteen ja tehostat toimintaasi.

Haluan hallita vain testitapaukset, unohdetaan määritykset!

Tämä on täysin mahdollista! Testlab on suunniteltu siten, että määritysten (vaatimusten) käyttäminen ei ole pakollista. Suosittelemme kuitenkin, että syötät myös määritykset tässä dokumentissa kuvattujen hyötyjen takia, mutta jos päätät olla näin tekemättä, voit hyvin hoitaa testauksesi suoraan testitapauksia käyttäen.

 

Jos sinulla heräsi kysymyksiä tai haluat muuten keskustella kanssamme, ota meihin yhteyttä. Autamme mielellämme, jotta saat parhaan irti ohjelmistoprojekteistasi.

Muista lisäksi, että voit helposti rekisteröidä itsellesi Testlabin. Saat työkalun käyttöön viidessä minuutissa ja voit käyttää sitä sitoumuksetta 14 päivän ajan. 
 
Meliora tuottaa alan parhaat selainriippumattomat pilvipalveluna tarjottavat laadunvarmistus- ja testauksenhallintatyökalut. Sivuston tiedot.