Testlab tuotekehityksessä

Tässä kuvauksessa esitetään hyödyt, jotka saavutetaan ottamalla Testlab osaksi ohjelmistotuotteen kehitystä ja annetaan vinkkejä kuinka Testlabia kannattaisi käyttää tuotekehityksessä.

 

Johdanto – tuotekehittäjille

Tässä kuvauksessa on lähtökohtana se, että tuotekehitysmenetelmät ovat asiakasvetoisia. Tällä tarkoitetaan sitä, että jos esimerkiksi kehität ohjelmistoja oman organisaatiosi käyttöön, niin tällöin tätä voidaan ajatella tuotekehityksenä, jossa asiakkaita ovat organisaatiosi omat työntekijät käyttäjinä.

Yksinkertaistamisen vuoksi, jaetaan tuotekehitys kolmeen ydinvaiheeseen:

 

Tutkiminen

Vaatimukset ≎ Arkkitehtuuri ≎ Markkinaselvitys

Toteutus

Suunnittelu ≎ Rakentaminen ≎ Testaus

Kehitys

Ylläpito ≎ Validointi ≎ Parantaminen

Tutkimisvaiheessa varmistetaan se, että kehitettävä tuote on järkevä toteuttaa. Tutkittaessa tuotteen elinkelpoisuutta tehdään tyypillisesti jonkinlainen määrittely tuotteeseen liittyvistä vaatimuksista, alustavaa teknistä suunnittelua sekä analyysiä tuotteen kannattavuudesta. Vaiheen tarkoitus on pyrkiä varmistamaan se, että tuote kannattaa kehittää, sille on markkinoilla tilausta, tuote vastaa markkinoiden kysyntään mahdollisimman hyvin ja määrittelyt ovat sillä tasolla, että tuotetta voidaan lähteä toteuttamaan.

Toteutus-vaiheessa tuotteen määrityksiä tarkennetaan ja tuotetta suunnitellaan ja kehitetään siihen asti, että ensimmäinen tuotteen versio saadaan aikaiseksi. Työhön sisältyy tyypillisesti määritysten tarkennus, tekninen suunnittelu, ohjelmointi, testausta sekä muita kehitystehtäviä. Toteutuksen tarkoitus on tuottaa ensimmäinen toimiva versio ratkaisusta.

Kun tuote on saatu markkinoille, tulee sitä jatkokehittää, jolla varmistetaan kilpailukyky markkinoilla. Tärkeä osa tuotekehitystä on myös validointi, jolla pyritään varmistamaan, että tuote jatkossakin vastaa asiakkaiden kysyntään. Kehitys-vaiheen tähtäimenä on lunastaa tuotteeseen tehty investointi ja kasvattaa liikevaihtoa ja kilpailutilannetta jatkokehityksen avulla.

 

Tutkiminen

Tässä vaiheessa tehdään esiselvitystä tuotteesta ja määritellään mitä tuote tekee ja varmistetaan sen kannattavuus markkinoilla.

On tärkeää kuvata tuotteen ominaisuudet ja vaatimukset mahdollisimman selkeästi ja tavalla, joka tukee kustannustehokasta toteutusta. Kaikki riskit, jotka toteutuvat toteutus- tai jatkokehitysvaiheessa pienentävät tuotteen katetta ja hyvä ja järjestelmällinen selvitys- ja suunnittelutyö tuotekehityksen alkuvaiheessa minimoi nämä riskit. Lisäksi hyvä määrittely helpottaa laskelmien tekemistä ja helpottaa tuotteen markkinakelpoisuuden validointia.

Tuotteen määrittely – ominaisuudet ja muut vaatimukset – tulee dokumentoida Testlab projektiin. Testlab on menetelmäriippumaton ratkaisu, joten kannattaa pyrkiä syöttämään tiedot sellaisessa muodossa, joka tukee parhaalla mahdollisella tavalla menetelmää, jota toteutuksessa mahdollisesti käytetään.

 

Miten & Hyödyt

Testlabia käyttämällä dokumentoit (tai tuot) tuotteesi määritellyt vaatimukset työkalun avulla (käyttäjätarinat, käyttötapaukset, …). Voit hyödyntää työnkulkuja erilaisten hyväksymistyönkulkujen rakentamiseen siten, että voit työskennellä tehokkaasti isonkin tiimin parissa.

Testlabin avulla pidät myös määrityksen ajan tasalla ja koherenttina kokonaisuutena ilman, että asiat ovat levällään eri paikoissa ja eri dokumenteissa.

benefituser
Testauspäälliköt ja testaajat
 • Tehosta toimintaasi keskittämällä tuotteen määrittelyyn liittyvät tiedot yhteen paikkaan
 • Helpota muutoshallintaa – voit helpommin analysoida vaikutukset toteutukseen vaatimusten muuttuessa
 • Saavuta tehokkuutta helpottamalla tiimin yhteistyötä
 • Osoita ja jaa työtä helpommin
 • Paranna jäljitettävyyttä määritysten muuttuessa
benefituser
Tuotepäälliköt
 • Helpota yhteistyötä ja tee siitä sujuvampaa tuotekehityksen kanssa
 • Paranna näkyvyyttä tuotekehitykseesi, koska tieto on helposti raportoitaessa yhdestä paikasta
 • Raportointi ja metriikka tekee muutoksiin reagoimisesta helpompaa ja työskentelystä ennustettavampaa
 • Työskentele ja raportoi tehokkaammin, luovu turhasta dokumenttien pyörittämisestä
 • Yhtenäistä työskentelytapaa eri tuotteiden välillä
benefituser
Kehittäjät ja tekniset asiantuntijat
 • Helppokäyttöinen työkalu helpottaa määritysten ylläpitoa
 • Siirry saumattomasti määrittelystä toteutukseen ja päinvastoin
 • Tiedät mitä teet – voit luottaa siihen, että tuotteen määrittelyt ovat ajantasalla
 • Tekninen suunnittelu ja -toteutus on helpompaa kun suunnitelmat perustuvat hyväksyttyihin määrityksiin
 • Uusien tekijöiden sisäänajo tai tiimien uudelleenjärjestely helpottuu kun tiedetään paremmin mitä ollaan tekemässä
 • Tehosta työntekoasi keskitetyn tietovaraston kautta
benefituser
Johto
 • Paranna myyntiä parempilaatuisilla tuotteilla
 • Vähennä tuoteriskiä ja saavuta parempi kilpailukyky ja kannattavuus
 • Paranna asiakastyytyväisyyttä

 

Yhteenveto

Tuotteen esiselvityksessä kannattaa kirjata tuotteen määritykset Testlab projektiin. Määritykset voivat olla vapaamuotoisia vaatimuksia, käyttäjätarinoita, käyttötapauksia tai oikeastaan mitä vain mikä tukee tuotteen myöhempää toteutusta. Muista pitää tuotteen määritykset ajantasalla Testlabissa vaatimusten muuttuessa.

 

Toteutus

Toteutus-vaiheella tarkoitetaan kaikki tehtäviä, jotka tähtäävät varsinaisen tuotteen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tehtäviin sisältyy myös kaikki toimet, joilla pyritään varmistamaan, että tuote toimii suunnitellusti.

Testaussuunnittelu

Henkilöt, jotka vastaavat tuotteen laadunvarmistuksesta, eli testaajat ja mahdollisesti myös tuotevastaavat, suunnittelevat tuotteeseen testitapaukset. Testitapaukset liitetään tuotteen vaatimuksiin. Tällä tavoin kattavuusraportointi ja seuranta voidaan tehdä helposti tuotteen varsinaisia ominaisuuksia vasten. Testitapaukset voidaan suunnitella etukäteen, vaiheittain tai toteutuksen aikana – riippuen käytetystä kehitysmenetelmästä. Testitapaukset ja niiden askeleet syötetään Testlabissa samaan projektiin määrittelyjen kanssa.

Jos käytössä on ketterä menetelmä, jossa pyritään aina tuottamaan testattu ja toimivaksi havaittu järjestelmä tai järjestelmän osa jokaisessa iteraatiossa, testaus tulee olla aina yksi keskeisistä ydintoiminnoista toteuttavan tiimin sisällä. Jos tiimissä on erillisiä “testaajia” ja “ohjelmoijia” voi toteutus olla hankalampaa – tällöin lopputuloksena on usein parhaimmillaan jonkinlainen toimiva beta-versio sen sijaan, että aikaiseksi saataisiin toimivaksi testattu asennus. Kun testaustyö jaetaan koko tiimin keskeinen, vastuu toimivuudesta ja vaatimusten sekä testitapausten ylläpitämisestä jakautuu paremmin tiimin kesken.

Testaus

Testitapaukset suoritetaan tyypillisesti jossain tietyssä loogisessa järjestyksessä. Testlabissa testitapauksista voidaan rakentaa toistettavia testijoukkoja, joista voidaan aikatauluttaa testaajille soveltuvat testiajot.

Jos käytössä on ketterät menetelmät kuten Scrum on testaus jatkuva tehtävä sprinttien sisällä. Kuten mainittu aikaisemmin, suosittelemme, että koko tiimi osallistuu testaukseen ja hyvä käytäntö on, että käyttäjätarinan toteutuksesta vastuullinen kehittäjä on myös vastuullinen suunnittelemaan vähintään testitapaukset toteutukselle.

Kun testitapaukset testataan, tallentuvat testitapausten ja niiden askelten tulokset automaattisesti Testlabiin.

Automatisoitu testaus

Tuotteeseen liittyvät automaattiset testit – olivat ne sitten yksikkö-, integraatio- tai hyväksymistestejä – tulee julkaista testituloksina Testlabiin. Kun tuloksia tuodaan, voidaan automaattisten testien tulokset joko kohdistaa olemassa oleviin testitapauksiin tai automaattisista testeistä voidaan myös haluttaessa luoda omat testitapaukset Testlabiin. Kun tulokset kohdistetaan testitapauksiin voidaan tällöin kätevästi valita se taso, jolla automaattisien testien tulokset halutaan raportoida.

Kun automaattisten testien tulokset tuodaan osaksi Testlabin projektia, voidaan testauksen tilanne raportoida yhdistetysti manuaalisen ja automaattisen testauksen osalta.

Havaintojen hallinta

Tuotetta testattaessa lisätään havaintoja. Havainnot lisätään Testlabiin ja ne voivat olla esimerkiksi virheitä, kehitysehdotuksia tai oikeastaan mitä vain tuotteeseen liittyviä asioita mitkä halutaan poimia ylös ja käsitellä myöhemmin. Havaintoja lisäävät tyypillisesti testaajat, mutta on hyvä käytäntö, että kaikki tuotekehityksessä mukana olevat voivat ja haluavat lisätä niitä.

Havaintoja voidaan ajatella tehtävinä, jotka tulee tavalla tai toisella ratkaista ja saada valmiiksi. Yleisin käyttötapaus lienee se, että havainnot ovat virheitä, jotka osoitetaan vastuullisille kehittäjille, korjataan ja merkitään ratkaistuiksi. Tämän jälkeen havaintoihin liittyvät testitapaukset tulee testata uudelleen, jotta varmistetaan korjausten toimivuus.

Havaintojen kanssa työskentely on hyvin tyypillinen osa jokaista tuotekehitysprojektia ja tähän on olemassa lukuisia erilaisia työkaluja. Käytettäessä Testlabin sisäänrakennettua havaintojen hallintaa, integroituu se kiinteästi kaikkeen muuhun työhön ja käytettävyys on huippuluokkaa.

 

 

Miten & Hyödyt

Testlabilla suunnittelet ja dokumentoit testitapaukset ja testauksen. Testitapaukset organisoidaan ja suoritetaan testiajoina ja tulokset tallennetaan automaattisesti. Testauksen aikana löydetään havaintoja, jotka käsitellään ja ratkaistaan.

benefituser
Testauspäälliköt ja testaajat
 • Jaa työtä ja hallitse testausta tehokkaasti
 • Saavuta näkyvyys läpi tuotekehityksen: määrittelyistä testitapauksien kautta havaintoihin
 • Testaa ja tallenna tulokset vaivattomasti
 • Helpota uusinta- ja regressiotestausta
 • Vältä turhaa käsityötä – muodosta tarvittavat raportit helposti
benefituser
Tuotepäälliköt
 • Seuraa tuotekehityksen tilannetta laadun näkökulmasta helposti
 • Tehosta raportointiasi
 • Tee tiimityöskentelystä helpompaa
benefituser
Kehittäjät ja tekniset asiantuntijat
 • Helppo ja suoraviivainen pääsy ajantasaisen määrittelyn äärelle
 • Tee havaintojen käsittelystä helpompaa
 • Jäljitä havainnot helposti määrittelyyn asti
 • Tehosta tiimisi työskentelyä
benefituser
Johto
 • Saa parempia metriikoita tuotteittesi laadusta
 • Vähennä tuotekehitysriskiä ja saavuta parempi kilpailukyky ja kannattavuus
 • Saavuta jatkuvaa parantamista tuotteiden laatuun

 

Yhteenveto

Jotta voisit validoida, että tuotteesi tekee sen mitä on suunniteltu, suunnittele ja dokumentoi testauksesi Testlabiin. Testauksen aikana suorita testitapauksia ja dokumentoi löydökset havaintoina. Ratkaise havainnot ja testaa korjaukset. Hyödynnä huomiot ja oivallukset havainnoista ja tehdystä työstä, päivitä määrittelyt ja saavuta jatkuvaa parannusta toimintaasi.

 

Kehitys

Kun tuotteesi on todettu toimivaksi ja ensimmäiset asiakkaat on saatu, se toimitetaan asiakkaille tavalla tai toisella. Kun tuote otetaan käyttöön, se siirtyy ylläpito- ja jatkokehitys-vaiheeseen.

Tuotteen julkaisu

Kun tuote ensimmäisen kerran viedään markkinoille on tärkeää, että tuote toimii kuten on suunniteltu.

Usein menetelmissä on erillinen hyväksymistestausvaihe tai asennustestausvaihe. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen varsinaista asennusta asiakkaalle ratkaisu testataan vielä erikseen hyväksyntää varten.

Ketterissä menetelmissä iteraatio tuottaa tyypillisesti testatun ja toimivan version tuotteesta, jolloin hyväksymis-asennus-sykli on jatkuva. Tässä tapauksessa tulisi pyrkiä siihen, että jokainen iteraatio testataan hyvin. Jotta tässä tapauksessa saavutetaan sama luottamustaso kuin erillisessä hyväksymistestauksessa, ovat hyvin toimivat työkalut keskeisessä roolissa.

Kun käytät Testlabia, kaikki toteutuksen aikana tehty suunnittelu ja luodut testitapaukset ovat sellaisenaan hyödynnettävissä hyväksymistestauksessa. Jatkuva testaus toteutusvaiheessa minimoi tällöin työmäärän, joka tarvitaan hyväksymistestauksen yhteydessä.

 

Ylläpito ja jatkokehitys

Kun tuote siirtyy ylläpitoon painottuu usein havaintojen hallinnan rooli. Ylläpidossa tulee pyrkiä siihen, että koko tuotteeseen liittyvä operatiivinen henkilöstö osallistuu hallitusti ylläpitoon ja jatkokehitykseen (DevOps). Kun havaintoja syötetään projektiin, kannattaa ne käsitellä siten, että vaikutusarvioinnin kautta päivitetään olemassa olevia tuotekuvauksia ja määrityksiä Testlabissa.

Kun Testlabia käytetään jatkokehityksessä – tai uusien liitännäishankkeiden kehityksessä – saavutetaan välittömiä etuja. Määritykset ja testisuunnitelmat Testlabissa ovat sellaisenaan hyödynnettävissä uusien versioiden määrittelyssä ja testauksessa. Lisäksi, kun kehitetään uusi tuotevariantteja tai uusia tuotteita, voi Testlabin etappi-käsitettä hyödyntää tehokkaasti tiedon sirpalointiin.

 

Miten & Hyödyt

Hallitse havainnot tehokkaasti Testlabin avulla. Muodosta tarvittavat raportit asiakkaalle. Jatka kehitystä ja hyödynnä saumattomasti aikaisemmin luotu materiaali kuten testitapaukset ja määrittelyt sellaisenaan.

benefituser
Testauspäälliköt ja testaajat
 • Pidä määritykset ja testisuunnitelmat ajantasalla ylläpidon aikana
 • Saavuta luottamus ja läpinäkyvyys tuotteen laatuun
 • Organisoidu tehokkaammin, pidä toimitukset aikataulussa
benefituser
Tuotepäälliköt
 • Saavuta luottamus ja läpinäkyvyys toimituksen laatuun
 • Muodosta raportit asiakkaalle helposti
 • Sitouta asiakas paremmin yhteistyön avulla
 • Käynnistä jatkokehitys tehokkaammin
benefituser
Kehittäjät ja tekniset asiantuntijat
 • Tee ylläpidosta helpompaa
 • Käynnistä jatkokehitys tehokkaammin
 • Tehosta yhteistyötä tiimien ja ylläpidon välillä
benefituser
Johto
 • Paranna asiakastyytyväisyyttä
 • Kasvata myyntiä tehokkaamman tuotekehityksen avulla
 • Paranna ylläpidon ja tukipalvelun kannattavuutta

Hienoa, miten aloitan?

Jotta pääsisit tehokkaasti liikkeelle ja saisit välittömiä hyötyjä, sinun kannattaa aloittaa Testlabin käyttö kolmella tavoitteella:

 1. Suunnittele ja kuvaa määritykset Testlabiin – tavalla tai toisella. Voit tehdä tämän suoraan käsin Testlabiin tai tuoda tarvittavat tiedot esimerkiksi Exceleistä tai JIRA:sta. Pidä kuitenkin mielessä se, että älä lähesty Testlabia kuten perinteistä projektinhallinta- tai taskienhallintatyökalua. Syötä Testlabiin vain ne tuotekuvaukset ja määritykset, jotka haluat varmentaa ja joiden laatua haluat seurata.
 2. Kuvaa Testlabiin testitapaukset – ennen testausta tai sen jälkeen. Riippuen käyttämästäsi menetelmästä. Dokumentoidut testitapaukset tekevät testauksesta läpinäkyvää ja toistettavaa. Liitä testitapaukset määrityksiin, jotta voit seurata testauksen kattavuutta määrityksiä vasten.
 3. Syötä löydetyt havainnot Testlabiin – tai Testlabiin integroituun tikettijärjestelmään. Kun havainnot on tallennettu ja linkitetty Testlabissa saavutat paremman näkyvyyden tuotekehityksen tilanteeseen ja uudelleentestaus helpottuu.

Kun noudatat näitä kolmea perustavoitetta saavutat välittömiä hyötyjä jäljitettävyyden ja näkyvyyden suhteen ja tehostat toimintaasi.

Haluan hallita vain testitapaukset, unohdetaan määritykset!

Tämä on täysin mahdollista! Testlab on suunniteltu siten, että määritysten (vaatimusten) käyttäminen ei ole pakollista. Suosittelemme kuitenkin, että syötät myös määritykset tässä dokumentissa kuvattujen hyötyjen takia, mutta jos päätät olla näin tekemättä, voit hyvin hoitaa testauksesi suoraan testitapauksia käyttäen.

 

 

Jos sinulla heräsi kysymyksiä tai haluat muuten keskustella kanssamme, ota meihin yhteyttä. Autamme mielellämme, jotta saat parhaan irti tuotekehitysponnisteluistasi.

Muista lisäksi, että voit helposti rekisteröidä itsellesi Testlabin. Saat työkalun käyttöön viidessä minuutissa ja voit käyttää sitä sitoumuksetta 14 päivän ajan. 
 
Meliora tuottaa alan parhaat selainriippumattomat pilvipalveluna tarjottavat laadunvarmistus- ja testauksenhallintatyökalut. Sivuston tiedot.